Help mee!

Financiële informatie

Algemeen

Het doelvermogen van de KSBS is in het verleden ontstaan uit voor het doel bestemde legaten en schenkingen. Het financiële beleid is erop gericht het doelvermogen in stand te houden. De revenuen van het doelvermogen worden samen met de bijdragen van begunstigers besteed aan de ondersteuning van projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.


Baten20172018
Opbrengsten uit vermogen   487-384
Bijdragen van begunstigers                                    90   82
Bijdragen uit legaten  13    0
Totaal590-302


Uitvoeringskosten20172018
Kosten voorlichting  (De Stem van Grave)        63  86
Administratie en secretariaat             41  44
Totaal104130


Toegekend aan projecten20172018
Projecten in Nederland 206  250
Projecten in ontwikkelingslanden                     274 208
Niet opgevraagde  toekenningen    -9    -1
Totaal 471 457

De bedragen in dit overzicht zijn weergegeven x €1.000.

RSIN

Het RSIN/fiscaal nummer van de KSBS is: 005107398.

Banknummer

Het banknummer van de KSBS is: NL95 RABO 0117 1036 32.

Deze website is drempelvrij