Help mee!

Financiële informatie

Algemeen

Het doelvermogen van de KSBS is in het verleden ontstaan uit voor het doel bestemde legaten en schenkingen. Het financiële beleid is erop gericht het doelvermogen in stand te houden. De revenuen van het doelvermogen worden samen met de bijdragen van begunstigers besteed aan de ondersteuning van projecten voor blinden en slechtzienden in Nederland en in ontwikkelingslanden.


Baten20172016
Opbrengsten uit vermogen   487563
Bijdragen van begunstigers                                  90101
Bijdragen uit legaten  13  15
Totaal590679


Uitvoeringskosten20172016
Kosten voorlichting  (De Stem van Grave)        63  61
Adminstratie en secretariaat             41  46
Totaal104107


Toegekend aan projecten20172016
Projecten in Nederland  84  89
Projecten in ontwikkelingslanden                    268
Niet opgevraagde  toekenningen   -9 -71
Totaal343196

De bedragen in dit overzicht zijn weergegeven x €1.000.

De uitvoeringskosten belopen ongeveer 17% (in 2016: 15%) van de totale opbrengsten.

RSIN

Het RSIN/fiscaal nummer van de KSBS is: 005107398.

Deze website is drempelvrij